រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន វៀតណាម ជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន កម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតបទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩

អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស លោក ង្វៀនក្វឹកយុង អញ្ជើញប្រគល់ជូនជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន វៀតណាម ជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន កម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតប ទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស លោក ង្វៀនក្វឹកយុង អញ្ជើញប្រគល់ជូនជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន វៀតណាម ជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន កម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតប ទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩

កាលពីព្រឹកនៃថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នៅ ហាណូយ ក្រសួងការបរទេស វៀតណាម បាន រៀបចំពិធី ប្រគល់ជូនជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន វៀត ណាម ជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតប ទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩៕

រដឋាភបាលនងបរជាជន វៀតណាម ជយគាទររដឋាភបាលនងបរជាជន កមពជា កនងការឆលើយតបទបទលនងការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ hinh anh 1
រដឋាភបាលនងបរជាជន វៀតណាម ជយគាទររដឋាភបាលនងបរជាជន កមពជា កនងការឆលើយតបទបទលនងការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ hinh anh 2
រដឋាភបាលនងបរជាជន វៀតណាម ជយគាទររដឋាភបាលនងបរជាជន កមពជា កនងការឆលើយតបទបទលនងការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ - ១៩ hinh anh 3អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស លោក ង្វៀនក្វឹកយុង អញ្ជើញប្រគល់ជូនជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន វៀតណាម ជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជន កម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតប ទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩

ដំណឹងនិងរូបថត៖  វ៉ាន់ដៀប
ប្រែសម្រួលដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ