រដូវផ្កាបាក់វីតនៅខេត្ត ហាយ៉ាង

រដូវផ្កាបាក់វីត (Buckwheat) រីកនៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបថ្ម ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង)

សំណើ