រដូវស្រូវទុំតំបន់ភ្នំនៅ អ៊ីទី ខេត្ត ឡាវកាយ

រដូវស្រូវទុំតំបន់ភ្នំនៅ អ៊ីទី ខេត្ត ឡាវកាយ

រដវសរវទតបនភននៅ អទ ខេតត ឡាវកាយ hinh anh 1ពេលសរទរដូវចូលមក ទូទាំងតំបន់ភ្នំនៅ អ៊ីទី (ខេត្ត ឡាវកាយ) ត្រូវគ្របដណ្តប់ជុំជិតដោយពណ៌លឿង នៃរដូវស្រូវទុំ

រូបថត៖  ថាញ់ដាត - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ