របាំគោះអង្រែរបស់ជនជាតិ ថៃ នៅស្រុក វ៉ាន់ចឹន ខេត្ត អៀនបាយ

របាគោះអងរែរបសជនជាត ថៃ នៅសរក វានចន ខេតត អៀនបាយ hinh anh 1ការរាំរបាំគោះអង្រែក្នុងពិធីបុណ្យ “សេនបាន សេនមឿង” របស់ជនជាតិ ថៃ នៅស្រុក វ៉ាន់ចឹន (ខេត្ត អៀនបាយ)

រូបថត៖ ឌិញកុងហ្វាន


សំណើ