របៀបវារៈថ្លែងបទអន្តរាគមន៍នៅឯមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

របៀបវារៈថ្លែងបទអន្តរាគមន៍នៅឯមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

នារសៀលនៃថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ហាណូយ) មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេស លើកទី ២ - ឆ្នាំ ២០២០ បន្តប្រព្រឹតឡើងជាមួយនឹងការថ្លែងបទអន្តរាគមន៍របស់សមាជិកសមាជិកាទាំងឡាយ៕

របៀបវារៈថលែងបទអនតរាគមននៅឯមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 1ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ធុងវ៉ាន់ងៀម នាយករងនៃនាយកដ្ឋានសន្តិសុខលើផ្ទៃប្រទេសបានអញ្ជើញថ្លែងបទអន្តរាគមន៍
របៀបវារៈថលែងបទអនតរាគមននៅឯមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 2លោកស្រី ហាធីង៉ា ប្រធានសហព័ន្ធនារី វៀតណាម មជ្ឈិមអញ្ញើញសម្របសម្រួ្លលកម្មវិធីថ្លែងបទអន្តរាគមន៍
របៀបវារៈថលែងបទអនតរាគមននៅឯមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 3

ប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត

របៀបវារៈថលែងបទអនតរាគមននៅឯមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 4

រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិលោក ដូស៊ន់ជៀន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងសម័យប្រជុំនារសៀលនៃថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ

របៀបវារៈថលែងបទអនតរាគមននៅឯមហាសននបាតតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 5

លោកស្រី យុងធីវ៉ឹន ជនជាតិ ឡូឡូ អនុប្រធានរណសិរ្សមាតុភូមិឃុំ ស៊ីនកាយ ស្រុក មែវវ៉ាក ខេត្ត ហាយ៉ាង អញ្ជើញថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ក្នុងមហាសន្និបាត

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ង្វៀនភឿងហ្វា - យឿងយ៉ាង


សំណើ