រូបភាពពំពីការបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស

ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន តាងនាមគណៈអធិបតីសម្របសម្រួលសម័យប្រជុំបទិមហាសន្និបាត ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន តាងនាមគណៈអធិបតីសម្របសម្រួលសម័យប្រជុំបទិមហាសន្និបាត

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សបាន ប្រារព្ធសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ ហាណូយ៕

របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 1
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 2
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 3
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 4
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 5
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 6
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 7
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 8
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 9
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 10
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 11
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 12
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 13ប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមសម័យបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 14ប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មុនពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាត
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 15សមមិត្ត ឡេក្វឹកមិញ សមាជិកមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ អគ្គនាយករងនៃទីភ្នាក់ងារពត៌មាន វៀតណាម អញ្ជើញមកចូលរួមសម័យបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 16គណៈប្រតិភូនៃបក្ខភាគខេត្ត វិញភុក អញ្ជើញចូលរួមសម័យបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតលោកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 17ប្រតិភូភ្ញៀវកិត្តិយសអន្តរជាតិទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមសម័យបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 18 ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន តាងនាមគណៈអធិបតីសម្របសម្រួលសម័យប្រជុំបទិមហាសន្និបាត
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 19សមមិត្តនារី ង្វៀនថាញ់ហាយ សមាជិកាគណៈលេខាធិការមហាសន្និបាតអញ្ជើញអានបញ្ជីរាយនាមបណ្ដាគណបក្ស នយោបាយ អង្គការនិងមិត្រភក្តិអន្តរជាតិទាំងឡាយផ្ញើលិខិត សារអបអរសាទរមហាសន្និបាតទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 20 សមមិត្ត ឡេមិញហ៊ឹង ប្រធានគណៈលេខាធិការនៃមហាសន្និបាតអញ្ជើញអានពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 21 សមមិត្ត វ៉វ៉ាន់ធឿង ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមតាងនាមគណៈអធិបតីអញ្ជើញថ្លែងរបាយការណ៍លទ្ធផលបោះឆ្នោតការិយាល័យនយោបាយ អគ្គលេខាបក្ស គណៈលេខាបក្ស គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម ប្រធានទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 22 ប្រកាសដំណើរការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ចំពោះមុខអង្គមហាសន្និបាត
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 23 អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង តាងនាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរថាបិទមហាសន្និបាត
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 24 អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញអានសុន្ទរថាបិទមហាសន្និបាត
របភាពពពការបទបញចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 25Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, chính thức bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
ប្រតិភូទាំងឡាយអនុវត្តពិធីកិច្ចគោរពទង់ជាតិនិងទង់បក្ស បិទមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ