រូបភាពមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

រូបភាពមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតតំណាងទទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បានប្រារព្ធពិធីបើកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ (ហាណូយ)។

របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 1
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 2
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 3ក្បួនរថយន្តជូនក្រុមប្រតិភូមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ

មុនមពេលប្រារព្ធពិធីបើកកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំ ប្រតិភូទាំងឡាយដែលចូលរួមមហាសន្និបាតអញ្ជើញចូល មតកចេតិយគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ ដាក់កម្រងផ្កានិងអុជធូបនៅស្តូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរជន យុទ្ធជនពលីជីវិត។

របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 4ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិមុនពេលម៉ោងបើកកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាត
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 5អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក ង្វៀនភូត្រុង ជាមួយសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃរដ្ឋាភិបាលលោក ង្វៀនស៊ន់ភុក សមាជិកានៃការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញចូលរូមកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 6
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 7អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក ង្វៀនភូត្រុង សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ង្វៀនស៊ន់ភុក ជាមួយបណ្តាសមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋអញ្ជើញចូលរូម កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស

នៅក្នុងសម័យប្រជុំ ប្រតិភូទាំងឡាយបានអនុម័តឆ្លងបទប្បញ្ញត្តិការងាររបស់មហាសន្និបាត ជ្រើសតាំង គណៈអធិបតី គណៈលេខាធិការ គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិភូ អនុម័តឆ្លងរបៀបវារៈនៃ មហាសន្និបាត បទប្បញ្ញត្តិនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិភូដែលអញ្ជើញចូលរួមមហាសន្និបាត។

របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 8
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 9អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក ង្វៀនភូត្រុង ជាមួយបណ្តាសមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋអញ្ជើញចូលរូម កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 10ក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 11ក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញមកចូលរួមចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 12ក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញថតរូបជុំគ្នាមុនមពេលបើកកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 13គណៈប្រតិភូបក្ខភាគប្លុកបណ្តាស្ថាប័នមជ្ឈិមនៅក្នុងសម័យប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 14អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក ង្វៀនភូត្រុង ជាមួយសមមិត្តសមាជិកសមាជិកានៃការិយាល័យនយោបាយ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ង្វៀនស៊ន់ភុក ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន អញ្ជើញចូលរូម សម័យប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 15
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 16ក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមសម័យកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស

យោងតាមរបៀបវារៈ នាព្រឹកនៃថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ មហា សន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម នឹងប្ររព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការ។

របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 17គណៈអធិបតីនៃសម័យកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 18សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខាលោក ត្រឹនក្វឹកវឿង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា បើកសម័យកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាត
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 19ប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញអនុម័តឆ្លងរបៀបរារៈនៃសម័យកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាត
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 20គណៈអអិបតីអនុម័តឆ្លងរបញ្ជីរាយនាមគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិភូ
របភាពមយចននកនងថងៃដបងនៃមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកសកមមយនសតវៀតណាម hinh anh 21ក្រុមប្រតិភូអនុម័តឆ្លងបទប្បញ្ញត្តិការងាររបស់មហាសន្និបាត

មហាសន្និបាតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១៕

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ