រូបភាពសមាជិកសមាជិកានៃការិយាល័យនយោបាយអាណត្តិទី ១៣

សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា កិច្ចប្រជុំលើកទី ១ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម អាណត្តិទី ១៣ បានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសមាជិកានៃការិយាល័យនយោបាយចំនួន ១៨ រូបនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀត ណាម អាណត្តិទី ១៣៕

របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 1សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 2សមមិត្ត ង្វៀនស៊ន់ភុក នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 3សមមិត្ត ផាមមិញជីញ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 4សមមិត្ត វឿងឌិញហ្វេ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ប្រធានគណៈប្រតិភូតំណងរាស្រ្តអាណត្តិទី ១៤ នៃទីក្រុង ហាណូយ
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 5សមមិត្ត ត្រឹនទន់អាញ់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 6សមមិត្ត ង្វៀនហ្វាប៊ិញ ចៅក្រមនៃតុលាការប្រជាជនកំពូល
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 7សមមិត្ត លឿងគឿង ទទួលបន្ទុកប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជន វៀតណាម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 8សមមិត្ត ឌិញទៀនយុង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 9សមមិត្ត ផានវ៉ាន់យ៉ាង អគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពប្រជាជន វៀតណាម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 10សមមិត្ត តូឡឹម រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 11សមមិត្តនារី ទ្រឿងធីម៉ាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាចលនាមជ្ឈិម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 12សមមិត្ត ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 13សមមិត្ត ផាមប៊ិញមិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 14សមមិត្ត ង្វៀនវ៉ាន់នេន លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 15សមមិត្ត ង្វៀនស៊ន់ថាំង នាយកវិទ្យាស្ថាននយោបាយជាតិ ហូជីមិញ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 16សមមិត្ត វ៉វ៉ាន់ធឿង ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 17សមមិត្ត ផានឌិញត្រាក ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិម
របភាពសមាជកសមាជកានៃការយាលយនយោបាយអាណតតទ ១៣ hinh anh 18សមមិត្ត ត្រឹនកឹមទូ ប្រធានទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ