រូបភាពឯកសារមួយចំនួនអំពីបរិយាកាសនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានៅតំបន់បងប្អូនជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ

ម្ចាស់ឆ្នោតវ័យក្មេងជនជាតិភាគតិចខេត្ត ហាយ៉ាង អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៣ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០១១ - ២០១៦ ម្ចាស់ឆ្នោតវ័យក្មេងជនជាតិភាគតិចខេត្ត ហាយ៉ាង អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៣ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០១១ - ២០១៦

ក្នុងបរិយាកាសប្រជាជនទាំងមូលដ៏រីករាយរួសរាន់ឆ្ពោះទៅរកថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជា ជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំសូមបង្ហាញជូនដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់មិត្តអ្នកអាននូវរូបភាពឯកសារមួយចំនួនអំពីថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានៅ តំបន់បងប្អូនជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ រួមចំណែក រីកសាយភាយបរិយាកាស សោមនស្សរីករាយនិងក្ដីសង្ឃឹមដ៏ធំធេងរបស់បងប្អូនបណ្តាជនជាតិចំពោះភាពជោគជ័យនៃទិវាជួបជុំដ៏ធំមួយនោះ...

របភាពឯកសារមយចននអពបរយាកាសនៃថងៃបោះឆនោតជរើសតាងសមាជករដឋសភានៅតបនបងបអនជនជាតនងតបនភន hinh anh 1បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅឃុំ ភូធឿង ស្រុក វ៉ញ៉ាយ (ខេត្ត ថាយង្វៀន) បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ២
របភាពឯកសារមយចននអពបរយាកាសនៃថងៃបោះឆនោតជរើសតាងសមាជករដឋសភានៅតបនបងបអនជនជាតនងតបនភន hinh anh 2នាព្រឹកថ្ងៃ ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ប្រជាជននៅឃុំ សឺនហា ស្រុក ហ៊ឺវលុង (ខេត្ត កាវឡាង) អញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ៦
របភាពឯកសារមយចននអពបរយាកាសនៃថងៃបោះឆនោតជរើសតាងសមាជករដឋសភានៅតបនបងបអនជនជាតនងតបនភន hinh anh 3ម្ចាស់ឆ្នោតជនជាតិ ម៉ុង ទទួលសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៣ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០១១ - ២០១៦ នៅក្រុមបោះឆ្នោតលេខ ២ ភូមិ ប៉ាមូ ឃុំ ហួប៊ុម ស្រុក មឿងតែ (ខេត្ត ឡាយចូវ)
របភាពឯកសារមយចននអពបរយាកាសនៃថងៃបោះឆនោតជរើសតាងសមាជករដឋសភានៅតបនបងបអនជនជាតនងតបនភន hinh anh 4ម្ចាស់ឆ្នោតវ័យក្មេងជនជាតិភាគតិចខេត្ត ហាយ៉ាង អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៣ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០១១ - ២០១៦

ផលិតដោយ៖ ក្វាងហាយ

បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖ យ៉ាញលើយ


សំណើ