លោកគ្រូពាក់ "សក្តិបៃតង"

លោកគ្រូពាក់ "សក្តិបៃតង"

នៅក្នុងថ្នាក់រៀននោះ គ្រូបង្រៀនគឺជាយុទ្ធជនពាក់ "សក្តិបៃតង" នៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ក្វាងជៀវ ចំណែក ឯកូនសិស្សភាគច្រើនគឺស្ត្រីជនជាតិភាគតិច ឃ្មុ មានស្របាលអាយុចាប់ពី ២០ ទៅ ៤០ ឆ្នាំ។
លោកគរពាក "សកតបៃតង" hinh anh 1
ថ្នាក់រៀនបានចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ១៩:០០ ដល់ម៉ោង ២១:00 ចាប់ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ជារៀងរាល់សប្តាហ៍

មិនក្រែងរអែងនឹងការលំបាកលំបិន យ៉ាប់យ៉ឺនអំពីលក្ខខ័ណ្ឌធ្វើដំណើរទៅមក ភាសាខុសគ្នា ទំនៀមទម្លាប់ជាដើម បណ្តាយុទ្ធជននៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ក្វាងជៀវ បានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់បន្តរក្សាសកម្មភាពថ្នាក់រៀនជាមួយបំណងប្រាថ្នាចង់ "បណ្តុះតួអក្សរ"។
លោកគរពាក "សកតបៃតង" hinh anh 2
បណ្តាបាតដៃគគ្រើមព្រោះធ្លាប់តែកាន់ចប កាន់នង្គ័ល ឥឡូវនេះចេះកាន់ប៊ិចសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់
លោកគរពាក "សកតបៃតង" hinh anh 3
បងប្អូននារីជាច្រើននាំទាំងកូនតូចអោយចូលរៀនជាមួយផង

ទោះបីជីវភាពនៅលំបាកលំបិនច្រើនក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែរូបភាពយុទ្ធជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនាំយក "តួអក្សរ" មកអោយបងប្អូនជនជាតិបានរួមចំណែកធ្វើអោយកក់ក្ដៅ បន្ថែមនូវចំណងមេត្រីភាពរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជននៅតំបន់ខ្ពស់ព្រំដែន៕

សំណើ