លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ៖ ផ្តល់អាទិភាពផ្តោតទៅលើការដោះស្រាយភាពលំបាកលំបិនឲ្យផលិតកម្ម អាជីវកម្ម

នាថ្ងៃទី ៤ ខែ កក្កដា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹង មូលដ្ឋានផ្សេងៗ និងសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣។

លោកនាយករដឋមនតរនៃរដឋាភបាល ផាម មញជញ៖ ផតលអាទភាពផតោតទៅលើការដោះសរាយភាពលបាកលបនឲយផលតកមម អាជវកមម hinh anh 1ទិដ្ឋភាពរួមនៃកិច្ចប្រជុំ
លោកនាយករដឋមនតរនៃរដឋាភបាល ផាម មញជញ៖ ផតលអាទភាពផតោតទៅលើការដោះសរាយភាពលបាកលបនឲយផលតកមម អាជវកមម hinh anh 2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាយរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងមូលដ្ឋានផ្សេងៗនិងសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣
លោកនាយករដឋមនតរនៃរដឋាភបាល ផាម មញជញ៖ ផតលអាទភាពផតោតទៅលើការដោះសរាយភាពលបាកលបនឲយផលតកមម អាជវកមម hinh anh 3រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ ង្វៀន ជីយុង រាយការណ៍ស្ថានការណ៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមខែ មិថុនា និងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២៣

ដោយយល់ឃើញថាការលំបាកលំបិនបញ្ហាប្រឈមនៅ មានច្រើន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំក្រសួង ផ្នែក មូលដ្ឋានប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ត្រួតពិនិត្យអតិផរណាបានល្អ ធានាបាននូវតុល្យភាពធំៗ នៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងនោះ ផ្តល់អាទិភាពផ្តោតទៅលើការដោះស្រាយភាពលំបាកលំបិនឲ្យផលិតកម្ម អាជីវកម្ម។ល៕

អត្ថបទ៖ ផាមទៀប រូបថត៖ យឿងយ៉ាង
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ