លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសង្កថាបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលនៃទីក្រុង ហូជីមិញ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសង្កថាបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលនៃទីក្រុង ហូជីមិញ

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ បានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅទីក្រុង ហូជីមិញ។

លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញទសសនកចចនងធវើការនៅទករង ហជមញ hinh anh 1

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលលោក ផាមមិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលនៃទីក្រុង ហូជីមិញ អំពីស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២១ និងដោះស្រាយសំណើមួយចំនួនរបស់មន្ទីរ គណៈកម្មការ ផ្នែកផ្សេងៗ នៃទីក្រុង។ ក្នុងរូបថត៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ រួមជាមួយបណ្តាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលនៃទីក្រុង ហូជីមិញ

ក្រៅពីជំនួបប្រជុំការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលនៃទីក្រុង ហូជីមិញ ស្ដីអំពីស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមត្រីមាសទីមួយឆ្នាំ ២០២១ និងដោះស្រាយសំណើមួយចំនួនរបស់មន្ទីរ គណៈកម្មការ ផ្នែកផ្សេងៗ នៃទីក្រុង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមមិញជិញ បានអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ច ធ្វើការ ពិនិត្យមើលការងារពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺនិងវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាត កូវីដ-១៩ នៅមន្ទីរពេទ្យ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រឱសថសាស្រ្តទីក្រុង ហូជីមិញ ព្រមទាំងអញ្ជើញមកពិនិត្យមើលការងារពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺនិងវិធានការគ្រប់គ្រង បង្ការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃកូវីដ-១៩ នៅមន្ទីរពេទ្យ ជើរ៉ី៕

លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញទសសនកចចនងធវើការនៅទករង ហជមញ hinh anh 2

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសង្កថាបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលនៃទីក្រុង ហូជីមិញ

លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញទសសនកចចនងធវើការនៅទករង ហជមញ hinh anh 3

កាលពីរសៀលថ្ងៃ ១៣ ឧសភា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកទស្សនានិងធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រឱសថសាស្រ្តទីក្រុង ហូជីមិញ

លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញទសសនកចចនងធវើការនៅទករង ហជមញ hinh anh 4

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសង្កថានៅកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរពេទ្យ ជើរ៉ី កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា

ដំណឹងនិងរូបថត៖ យឿងយ៉ាង
ប្រែសម្រួលដោយ៖ សិរីសួស្តី - យាញ់លើយ - បឹងបួ


សំណើ