លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញពិនិត្យមើលការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកធ្វើប្រជុំការងារនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យា ឱសថសាស្ត្រ Nanogen លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកធ្វើប្រជុំការងារនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យា ឱសថសាស្ត្រ Nanogen

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងកម្មវិធីធ្វើការនៅទីក្រុង ហូជីមិញ ស្តីអំពីការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Nissei Electric វៀតណាម (តំបន់ផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញ លិញទ្រុង) ពិនិត្យមើលមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនៅ អន្តេវា សិកដ្ឋាននៃសកាលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុង ហូជីមិញ និងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យា ឱសថសាស្ត្រ Nanogen (តំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទីក្រុង ហូជីមិញ)៕

លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញពនតយមើលការងារបងការ ទបសកាតជងរាតតបាតកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 1លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកធ្វើប្រជុំការងារនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាឱសថសាស្ត្រ Nanogen
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញពនតយមើលការងារបងការ ទបសកាតជងរាតតបាតកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 2
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញពនតយមើលការងារបងការ ទបសកាតជងរាតតបាតកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 3
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញពិនិត្យមើលមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់សកល វិទ្យាល័យជាតិទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថាញ់ជុង (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញពនតយមើលការងារបងការ ទបសកាតជងរាតតបាតកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 4
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញពនតយមើលការងារបងការ ទបសកាតជងរាតតបាតកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 5
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញពនតយមើលការងារបងការ ទបសកាតជងរាតតបាតកវដ-១៩ នៅទករង ហជមញ hinh anh 6លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកប្រជុំការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nissei Electric វៀតណាម (តំបន់ផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញ លិញទ្រុង)

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ថាញ់ជុង (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ អៀនថាញ់ - យ៉ាញ់លើយ - បឹងបួ


សំណើ