លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភាគនិរតី

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ - ១៩ តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភាគនិរតីនៅឯតំបន់ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន វិញងឿន កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត អានយ៉ាង លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ - ១៩ តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភាគនិរតីនៅឯតំបន់ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន វិញងឿន កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត អានយ៉ាង

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាមមិញជិញ បានអញ្ជើញ មកត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភាគនិរតីនិងធ្វើការជាមួយនឹង បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត អានយ៉ាង។ លោក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេវ៉ាន់ថាញ់ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ផ្នែក មូលដ្ឋាន ផ្សេងៗទៀត ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមដំណើរការត្រួតពិនិត្យនេះ ដែរ៕

លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញមកតរតពនតយការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ តាមខសែបនទាតពរដែនភាគនរត hinh anh 1
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញមកតរតពនតយការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ តាមខសែបនទាតពរដែនភាគនរត hinh anh 2លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ - ១៩ តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភាគនិរតីនៅឯតំបន់ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន វិញងឿន កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត អានយ៉ាង
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញមកតរតពនតយការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ តាមខសែបនទាតពរដែនភាគនរត hinh anh 3ច្រកការពារព្រំដែននិងបង្ការ ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ -១៩ នៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន វិញងឿន កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត អានយ៉ាង
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញមកតរតពនតយការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ តាមខសែបនទាតពរដែនភាគនរត hinh anh 4

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក ផាមមិញជិញ និងក្រុមការងារនៅឯបង្គោលព្រំដែនលេខ ២៦៥ លើភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត អានយ៉ាង

លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញមកតរតពនតយការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ តាមខសែបនទាតពរដែនភាគនរត hinh anh 5លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក ផាមមិញជិញ និងក្រុមការងារនៅឯបង្គោលព្រំដែនលេខ ២៦៥ លើភូមិសាស្ត្រ ខេត្ត អានយ៉ាង
លោកនាយករដឋមនតរ ផាមមញជញ អញជើញមកតរតពនតយការងារបងការ ទបសកាតការឆលងរាលដាលនៃជងកវដ-១៩ តាមខសែបនទាតពរដែនភាគនរត hinh anh 6លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំ ក្នុងពេលប្រជុំការងារ ជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែននិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត អានយ៉ាង

 ដំណឹងនិងរូបថត៖ វ៉ាន់ឌៀប
ប្រែសម្រួលដោយ៖ សិរីសួស្តី បឹងឈូក


សំណើ