លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំអភិវឌ្ឍតំបន់ប៉ែកខាងជើងនៃភូមិភាគកណ្ដាលនិងតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រនៃភូមិភាគកណ្តាល

លោកនាយករដឋមនរតនៃរដឋាភបាល ផាម មញជញ អញជើញជាអធបតកនងកចចបរជអភវឌឍតបនបែកខាងជើងនៃភមភាគកណដាលនងតបនជាបមាតសមទរនៃភមភាគកណតាល hinh anh 1លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំ
លោកនាយករដឋមនរតនៃរដឋាភបាល ផាម មញជញ អញជើញជាអធបតកនងកចចបរជអភវឌឍតបនបែកខាងជើងនៃភមភាគកណដាលនងតបនជាបមាតសមទរនៃភមភាគកណតាល hinh anh 2លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ និងក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍រូបថតតំបន់ប៉ែកខាងជើងនៃភូមិភាគកណ្ដាលនិងតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រនៃភូមិភាគកណ្តាល "ចងសម្ពន្ធគ្នា - លក្ខណៈទម្លុះទម្លាយពីសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ - អភិវឌ្ឍលឿននិងចីរភាព"
លោកនាយករដឋមនរតនៃរដឋាភបាល ផាម មញជញ អញជើញជាអធបតកនងកចចបរជអភវឌឍតបនបែកខាងជើងនៃភមភាគកណដាលនងតបនជាបមាតសមទរនៃភមភាគកណតាល hinh anh 3លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ផាម មិញជិញ អញ្ជើញទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលរបស់បណ្តាខេត្តប៉ែកខាងជើងនៃភូមិភាគកណ្ដាលនិងបណ្តាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនៃភូមិភាគកណ្តាល

អត្ថបទ៖ ផាមតៀប
រូបថត៖ យឿងយ៉ាង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ