លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ាន លើកទី ៣៧ និងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលពាក់ព

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ាន លើកទី ៣៧ និងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលពាក់ព

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្នាក់ការនៃរដ្ឋាភិបាល លោក នាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក ប្រធាន អាស៊ាន ២០២០ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនូវកិច្ចប្រជុំដើម្បីស្តាប់ការរាយយការណ៍របស់ក្រសួង ផ្នែក ស្ថាប័នទាំងឡាយស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ាន លើកទី ៣៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានា នឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ហាណូយ តាមប្រព័ន្ធ អនឡាញ់៕

លោកនាយករដឋមនរត ងវៀនសនភក បានអញជើញជាអធបតកនងកចចបរជសតពការងារតរៀមរៀបចកចចបរជកពល អាសាន លើកទ ៣៧ នងកចចបរជថនាកកពលពាកព hinh anh 1

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ាន លើកទី ៣៧ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានា

លោកនាយករដឋមនរត ងវៀនសនភក បានអញជើញជាអធបតកនងកចចបរជសតពការងារតរៀមរៀបចកចចបរជកពល អាសាន លើកទ ៣៧ នងកចចបរជថនាកកពលពាកព hinh anh 2

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញថ្លែងយោបល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថុងញ៉ឹត


សំណើ