លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក ទទួលជួបក្រុមប្រតិភូនៃពុទ្ធសាសនា វៀតណាម

ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបរវាងលោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក ជាមួយនឹងក្រុមប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលមជ្ឈិមនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបរវាងលោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក ជាមួយនឹងក្រុមប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលមជ្ឈិមនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នៅវិមាន ថុងញ៉ឹត (បង្រួបបង្រួំជាតិ) ទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ប្រធារដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់នភុក អញ្ជើញទទួលជួបក្រុមប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលមជ្ឈិម សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀត ណាម ក្នុងឱកាសមហាបុណ្យវិសាខបូជា ២០២១ - ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥។

លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 1
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 2ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបរវាងលោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក ជាមួយ នឹងក្រុមប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលមជ្ឈិមនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 3
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 4
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 5

លោកប្រធានរដ្ឋង្វៀនស៊ន់ភុកជាមួយនឹងព្រះថេរានុតេ្ថរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៃសមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម នៅក្នុងជំនួប

លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 6
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 7
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 8លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក ជាមួយព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ធិច ធៀនញ៉ើន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលមជ្ឈិមនៃសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនៅក្នុងជំនួប
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 9
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 10
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក ទទលជបករមបរតភនៃពទធសាសនា វៀតណាម hinh anh 11

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញប្រគេនរូបថតលោកប្រធាន ហូជីមិញ ដល់ប្រតិភូទាំងឡាយ

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ថុងញ៉ឹត

ប្រែសម្រួលដោយ៖  សឺនហេង - បឹងព្រលិត


សំណើ