លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញទស្សនាកិច្ចក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាឱសថ Nanogen

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញទស្សនាកិច្ចនិងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ជីវសាស្រ្តឱសថ Nanogen លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញទស្សនាកិច្ចនិងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ជីវសាស្រ្តឱសថ Nanogen

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក បានអញ្ជើញទស្សនាកិច្ចនិងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាឱសថ Nanogen៕

លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញទសសនាកចចករមហនភាគហនជវបចចេកវទយាឱសថ Nanogen hinh anh 1

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងជំនួប

លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញទសសនាកចចករមហនភាគហនជវបចចេកវទយាឱសថ Nanogen hinh anh 2លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញទស្សនាកិច្ចនិងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាឱសថ  Nanogen
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញទសសនាកចចករមហនភាគហនជវបចចេកវទយាឱសថ Nanogen hinh anh 3

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញទស្សនាកិច្ចនិងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាឱសថ Nanogen

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ថុងញឹត 
ប្រែសម្រួលបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  សឺនហេង - បឹងបួ - សិរីសួស្តី


សំណើ