លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនៅស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយ លោកជំទាវ និងលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន អញ្ជើញទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយ លោកជំទាវ និងលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន អញ្ជើញទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក និង លោកជំទាវ បានអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និង ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ ១០ ទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ៕

លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសរតនៅសរក គជ ទករង ហជមញ hinh anh 1លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយ លោកជំទាវ និងលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន អញ្ជើញទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសរតនៅសរក គជ ទករង ហជមញ hinh anh 2លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក និង លោកជំទាវ រួមជាមួយសមមិត្ត ង្វៀនវ៉ាន់នេន សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ អញ្ជើញពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសរតនៅសរក គជ ទករង ហជមញ hinh anh 3លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញលាងដៃសម្លាប់មេរោគនិងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យវាស់សីតុណ្ហភាពរាងកាយនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោត លេខ ១០ ស្ថិតនៅទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសរតនៅសរក គជ ទករង ហជមញ hinh anh 4លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ ១០ ស្ថិតនៅទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថុងញឹត
ប្រែសម្រួលដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ