លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញមកប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង ហូជីមិញ អំពីការងារបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ​ - ១៩

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញថ្លែងសង្កថាក្នុងពេលប្រជុំការងារ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញថ្លែងសង្កថាក្នុងពេលប្រជុំការងារ

កាលពីព្រឹកនៃថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញមកប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង ហូជីមិញ អំពីការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -  ១៩ នៅ លើភូមិសាស្រ្ត៕

លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបរជការងារជាមយថនាកដកនាទករង ហជមញ អពការងារបងការទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ​ - ១៩ hinh anh 1
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបរជការងារជាមយថនាកដកនាទករង ហជមញ អពការងារបងការទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ​ - ១៩ hinh anh 2លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញធើ្វជាសាក្សីក្នុងសកម្មភាពដែលតំណាងក្រសួង ផ្នែកមជ្ឈិមជួយឧបត្ថម្ភទីក្រុង ហូជីមិញ ក្នុងការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ - ១៩
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបរជការងារជាមយថនាកដកនាទករង ហជមញ អពការងារបងការទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ​ - ១៩ hinh anh 3លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីក្នុងសកម្មភាពដែលគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ប្រគល់ថវិកាចំនួន ២៣ ពាន់លានដុងជូនទីក្រុង ហូជីមិញ ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ - ១៩
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបរជការងារជាមយថនាកដកនាទករង ហជមញ អពការងារបងការទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ​ - ១៩ hinh anh 4លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក អញ្ជើញថ្លែងសង្កថាក្នុងពេលប្រជុំការងារ
លោកបរធានរដឋ ងវៀនសនភក អញជើញមកបរជការងារជាមយថនាកដកនាទករង ហជមញ អពការងារបងការទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ​ - ១៩ hinh anh 5លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក ជាមួយប្រតិភូទាំងឡាយ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថុងញ៉ឹត (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  សឺនហេង - បឹងបួ - យ៉ាញ់លើយ


សំណើ