លើកសរសើរនិស្សិត កម្ពុជា - ឡាវ គំរូៗ ឆ្នាំ ២០២០

លើកសរសើរនិស្សិត កម្ពុជា - ឡាវ គំរូៗ ឆ្នាំ ២០២០

កាលពីសៀលនៃថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្ត ហូជីមិញ ទីក្រុង ហូជីមិញ រៀបចំ កម្មវិធីលើកសរសើរគំរូនិស្សិតនិស្សិត កម្ពុជា-ឡាវគំរូៗ ឆ្នាំ ២០២០ ចំនួន ១២២ រូបដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រ នៅលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុង៕

លើកសរសើរនសសត កមពជា - ឡាវ គរៗ ឆនា ២០២០ hinh anh 1

និស្សិតប្រុស Chanthasak Sonexay (សាកលវិទ្យាល័យ តូនឌឹកថាំង) តំណាងសហគមន៍និស្សិត ឡាវ ថ្លែង យោបល់ នៅក្នុងកម្មវិធី

លើកសរសើរនសសត កមពជា - ឡាវ គរៗ ឆនា ២០២០ hinh anh 2និស្សិតឆ្នាំទីមួយ Pheng Sothyda(សាលាបម្រុងមហាវិទ្យាល័យ កម្មវិធីភាសា វៀតណាម) តំណាង សហគមន៍និស្សិត កម្ពុជា ថ្លែងយោបល់ក្នុងកម្មវិធី
លើកសរសើរនសសត កមពជា - ឡាវ គរៗ ឆនា ២០២០ hinh anh 3

ពិធីលើកសរសើរជូនរង្វាន់របស់សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្ត ហូជីមិញ ទីក្រុង ហូជីមិញ អោយបណ្តានិស្សិត ឡាវ - កម្ពុជា

លើកសរសើរនសសត កមពជា - ឡាវ គរៗ ឆនា ២០២០ hinh anh 4

ពិធីលើកសរសើរជូនរង្វាន់របស់សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្ត ហូជីមិញ ទីក្រុង ហូជីមិញ ជូនដល់បណ្តានិស្សិត ឡាវ - កម្ពុជា គំរំៗ  

លើកសរសើរនសសត កមពជា - ឡាវ គរៗ ឆនា ២០២០ hinh anh 5

ពិធីលើកសរសើរជូនរង្វាន់របស់សម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្ត ហូជីមិញ ទីក្រុង ហូជីមិញ អោយបណ្តានិស្សិត ឡាវ - កម្ពុជា គំរំៗ 

ដំណឹងនិងរូបថត៖ វ៉យ៉ាហុងយ៉ាង


សំណើ