លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ក្រោយពីបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស

លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ក្រោយពីបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស

នាថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនោះ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជូនព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាត។

លោក វ៉វ៉ាន់ ធឿង សមាជិកការិយាល័យនយោបាយអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានគណៈ កម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមដែរ ៕

លោកអគគលេខាបកស ងវៀនភតរង អញជើញជាអធបតសននសទសារពតមាន ករោយពបញចបមហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 1អគ្គលេខា ប្រធានរដ្ឋ លោក ង្វៀនភូត្រុង ឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ របស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ជើញមកពីស្ថាប័នទីភ្នាក់ងារពត៌មាន សារពត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ដែលត្រូវបានដំណើរការដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
លោកអគគលេខាបកស ងវៀនភតរង អញជើញជាអធបតសននសទសារពតមាន ករោយពបញចបមហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 2សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម អញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទសារព័ត៌មាន
លោកអគគលេខាបកស ងវៀនភតរង អញជើញជាអធបតសននសទសារពតមាន ករោយពបញចបមហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 3សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃ សាធារណរដ្ឋ សង្គមនិយម វៀតណាម និងលោក វ៉វ៉ាន់ធឿង សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន
លោកអគគលេខាបកស ងវៀនភតរង អញជើញជាអធបតសននសទសារពតមាន ករោយពបញចបមហាសននបាតលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 4សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃ សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មាន

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានវៀតណាម


សំណើ