លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ អញ្ជើញមកទស្សនាវិថីសៀវភៅទីក្រុង ហូជីមិញ

លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ អញ្ជើញមកទស្សនាវិថីសៀវភៅទីក្រុង ហូជីមិញ

នាព្រឹកនៃថ្ងៃទី ១៥ ខែ មករា លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន លេខាមជ្ឈិមបក្ស លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជី មិញ អញ្ជើញមកទស្សនៈកិច្ច សួរសុខទុក្ខ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវិថីសៀវភៅនិងអង្គភាពទាំងឡាយដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅឯវិថិសៀវភៅទីក្រុងហូជីមិញ។

កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម) សូមបង្ហាញនូវរូបភាពមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពខាងលើដូចតទៅ៖

លោក ងវៀនវាននេន លេខានៃគណៈកមមាធការបកសទករង ហជមញ អញជើញមកទសសនាវថសៀវភៅទករង ហជមញ hinh anh 1លោក ឡេហ្វាង ប្រធានក្រុមហ៊ុនឯកបុគ្គលទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតវិថីសៀវភៅទីក្រុង ហូជីមិញ ឧទ្ទេសនាម ជូនលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន អំពីសកម្មភាពពិសេស ដាច់ដោយឡែក ផ្សេងៗ នៃវិថីសៀវភៅ
លោក ងវៀនវាននេន លេខានៃគណៈកមមាធការបកសទករង ហជមញ អញជើញមកទសសនាវថសៀវភៅទករង ហជមញ hinh anh 2លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ មានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះ សៀវភៅ ចាស់ៗ ជាច្រើនក្បាលដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅតាមស្តង់លក់សៀវភៅនៅវិថីសៀវភៅទីក្រុង ហូជីមិញ
លោក ងវៀនវាននេន លេខានៃគណៈកមមាធការបកសទករង ហជមញ អញជើញមកទសសនាវថសៀវភៅទករង ហជមញ hinh anh 3លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន (កណ្តាល) អញ្ជើញទស្សនាស្តង់លក់ សៀវភៅមួយដែលតាំងបង្ហាញសៀវភៅនៅវិថីសៀវភៅទីក្រុង ហូជីមិញ
លោក ងវៀនវាននេន លេខានៃគណៈកមមាធការបកសទករង ហជមញ អញជើញមកទសសនាវថសៀវភៅទករង ហជមញ hinh anh 4ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបសំណេះសំណាលរវាងលោក ង្វៀនវ៉ាន់ នេន លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ ជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មសៀវភៅទាំងឡាយនៅវិថីសៀវភៅទីក្រុង ហូជីមិញ
លោក ងវៀនវាននេន លេខានៃគណៈកមមាធការបកសទករង ហជមញ អញជើញមកទសសនាវថសៀវភៅទករង ហជមញ hinh anh 5តំណាងបណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្មសៀវភៅអញ្ជើញឧទេ្ទសនាមអំពីសកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅថ្មីៗ នេះនៅវិថីសៀវភៅនិងលើកសំណើមួយចំនួនស្នើជូនលេខានៃគណៈ កម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ
លោក ងវៀនវាននេន លេខានៃគណៈកមមាធការបកសទករង ហជមញ អញជើញមកទសសនាវថសៀវភៅទករង ហជមញ hinh anh 6តំណាងអង្គភាពធ្វើអាជីវកម្មសៀវភៅមួយអញ្ជើញថ្លែងយោបល់លើកសំណើគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីអភិវឌ្ឍវិថី សៀវភៅទីក្រុង ហូជីមិញ
លោក ងវៀនវាននេន លេខានៃគណៈកមមាធការបកសទករង ហជមញ អញជើញមកទសសនាវថសៀវភៅទករង ហជមញ hinh anh 7លេខាធិការគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញលោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន អញ្ជើញថ្លែងសង្កថា នៅឯជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយបណ្តាអង្គភាពធ្វើអាជីវកម្មនៅវិថីសៀវភៅទីក្រុង ហូជីមិញ

អានហៀវ
(កាសែតរូបភាពជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំ/ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)


សំណើ