លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ អញ្ជើញចូលរួម កម្មវិធី​មហាសាមគ្គី​ប្រជាជាតិ​នៅខេត្ត ហ្វាប៊ិញ

លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ អញ្ជើញចូលរួម  កម្មវិធី​មហាសាមគ្គី​ប្រជាជាតិ​នៅខេត្ត ហ្វាប៊ិញ

នាថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ រដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោក ដូវ៉ាន់ជៀន បានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិនិងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៩០ ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្ស បង្រួបបង្រួមជាតិ វៀតណាម - ទិវាប្រពៃណីនៃរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម (ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣០ - ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០) នៅទីប្រជុំជនភូមិ ងូ ឃុំ ហៀន លឿង ស្រុក ដាបាក់ (ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ)។

លោក ដវានជៀន រដឋមនតរ ទទលបនទកបរធានគណៈកមមាធការជនជាត អញជើញចលរម កមមវធ​មហាសាមគគ​បរជាជាត​នៅខេតត ហវាបញ hinh anh 1

លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈ កម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជូនអំណោយអោយក្រុមគ្រួសារជនជាតិភាគតិច

លោក ដវានជៀន រដឋមនតរ ទទលបនទកបរធានគណៈកមមាធការជនជាត អញជើញចលរម កមមវធ​មហាសាមគគ​បរជាជាត​នៅខេតត ហវាបញ hinh anh 2

លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈ កម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជូនអំណោយអោយ គណៈ កម្មាធិការប្រជាជនឃុំ ហៀនលឿង

លោក ដវានជៀន រដឋមនតរ ទទលបនទកបរធានគណៈកមមាធការជនជាត អញជើញចលរម កមមវធ​មហាសាមគគ​បរជាជាត​នៅខេតត ហវាបញ hinh anh 3

លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈ កម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជូនអំណោយអោយកម្មាភិបាល ប្រជាជននៅភូមិ ងូ ឃុំ ហៀមលឿង ស្រុក ដាបាក់ ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ

លោក ដវានជៀន រដឋមនតរ ទទលបនទកបរធានគណៈកមមាធការជនជាត អញជើញចលរម កមមវធ​មហាសាមគគ​បរជាជាត​នៅខេតត ហវាបញ hinh anh 4

សមមិត្ត ប៊ូយវ៉ាន់ខាញ់ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញជូនអំណោយអោយឃុំ ហៀនលឿង

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថាញ់ហាយ


សំណើ