លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ អញ្ជើញចូលរួម កម្មវិធី​មហាសាមគ្គី​ប្រជាជាតិ​នៅខេត្ត ហ្វាប៊ិញ

លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ អញ្ជើញចូលរួម  កម្មវិធី​មហាសាមគ្គី​ប្រជាជាតិ​នៅខេត្ត ហ្វាប៊ិញ

នាថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ រដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោក ដូវ៉ាន់ជៀន បានអញ្ជើញមកចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិនិងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបគម្រប់ ៩០ ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្ស បង្រួបបង្រួមជាតិ វៀតណាម - ទិវាប្រពៃណីនៃរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម (ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣០ - ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០) នៅទីប្រជុំជនភូមិ ងូ ឃុំ ហៀន លឿង ស្រុក ដាបាក់ (ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ)។

លោក ដវានជៀន រដឋមនតរ ទទលបនទកបរធានគណៈកមមាធការជនជាត អញជើញចលរម កមមវធ​មហាសាមគគ​បរជាជាត​នៅខេតត ហវាបញ hinh anh 1

លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈ កម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជូនអំណោយអោយក្រុមគ្រួសារជនជាតិភាគតិច

លោក ដវានជៀន រដឋមនតរ ទទលបនទកបរធានគណៈកមមាធការជនជាត អញជើញចលរម កមមវធ​មហាសាមគគ​បរជាជាត​នៅខេតត ហវាបញ hinh anh 2

លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈ កម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជូនអំណោយអោយ គណៈ កម្មាធិការប្រជាជនឃុំ ហៀនលឿង

លោក ដវានជៀន រដឋមនតរ ទទលបនទកបរធានគណៈកមមាធការជនជាត អញជើញចលរម កមមវធ​មហាសាមគគ​បរជាជាត​នៅខេតត ហវាបញ hinh anh 3

លោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈ កម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជូនអំណោយអោយកម្មាភិបាល ប្រជាជននៅភូមិ ងូ ឃុំ ហៀមលឿង ស្រុក ដាបាក់ ខេត្ត ហ្វាប៊ិញ

លោក ដវានជៀន រដឋមនតរ ទទលបនទកបរធានគណៈកមមាធការជនជាត អញជើញចលរម កមមវធ​មហាសាមគគ​បរជាជាត​នៅខេតត ហវាបញ hinh anh 4

សមមិត្ត ប៊ូយវ៉ាន់ខាញ់ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញជូនអំណោយអោយឃុំ ហៀនលឿង

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ថាញ់ហាយ


សំណើ

មហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិចទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ នឹងប្រារព្ធឡើងនាដើមខែធ្នូខាងមុខនេះ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅខេត្ត ទ្វៀនក្វាង
ខេត្ត កៀនយ៉ាង ចាត់តាំងកម្មវិធីសមោសរមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅទីប្រជុំជន
បញ្ចប់ការប្រណាំងទូក ងនិងសប្តាហ៍មហោស្រពពិធីអកអំបុក - ប្រណាំងទូក ងរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត សុកត្រាំង
បញ្ចប់ការប្រណាំងទូក ង អបអរសាទរពិធីបុណ្យអកអំបុកនៅខេត្ត ត្រាវិញ ឆ្នាំ ២០២០
មហោស្រពសិល្បៈមហាជននិងបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិ ចិន នៅខេត្ត សុកត្រាំង