លោក នាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទីក្រុង កឹនធើ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញបំពេញបែបបទសម្រាប់ការបោះឆ្នោត លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញបំពេញបែបបទសម្រាប់ការបោះឆ្នោត

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាមមិញជិញ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង កឹនធើ និងម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកុះករបានអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ១៨ សង្កាត់ កាយខេ ខណ្ឌ និញកៀវ ទីក្រុង កឹនធើ ។

លោក នាយករដឋមនរត ផាមមញជញ អញជើញមកបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសតរសមរាបរដឋសភានងករមបរកសាបរជាជនគរបលដាបថនាកនៅទករង កនធើ hinh anh 1លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតនៅចំណុចបោះឆ្នោត
លោក នាយករដឋមនរត ផាមមញជញ អញជើញមកបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសតរសមរាបរដឋសភានងករមបរកសាបរជាជនគរបលដាបថនាកនៅទករង កនធើ hinh anh 2លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញបំពេញបែបបទសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
លោក នាយករដឋមនរត ផាមមញជញ អញជើញមកបោះឆនោតជរើសតាងតណាងរាសតរសមរាបរដឋសភានងករមបរកសាបរជាជនគរបលដាបថនាកនៅទករង កនធើ hinh anh 3

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ផាមមិញជិញ អញ្ជើញទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ង៉ុកធៀន - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺនយ៉ាង - អៀនថាញ់ - បឹងបួ


សំណើ