វៀតណាម បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ - ១៩ ជាង ៨ លានដូសហើយ

ព្រះសង្ឈ មន្ត្រីសង្ឈ អ្នកមុខអ្នកការ អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងវិស័យសាសនា ជនជាតិ ជាច្រើនអង្គនិងរូបនៅ លើភូមិសាស្ត្រខេត្ត បាកលៀវ និមន្ទនិងអញ្ជើញមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩។ រូបថត៖ ញ៉ឹតប៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម ព្រះសង្ឈ មន្ត្រីសង្ឈ អ្នកមុខអ្នកការ អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងវិស័យសាសនា ជនជាតិ ជាច្រើនអង្គនិងរូបនៅ លើភូមិសាស្ត្រខេត្ត បាកលៀវ និមន្ទនិងអញ្ជើញមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩។ រូបថត៖ ញ៉ឹតប៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

គិតដល់ព្រឹកនៃថ្ងៃទី ៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ មានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ - ១៩ ត្រូវបានចាក់អោយប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៨.០១៦.១១៦ នាក់ហើយ។ 

វៀតណាម បានចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ ជាង ៨ លានដសហើយ hinh anh 1ព្រះសង្ឈ មន្ត្រីសង្ឈ អ្នកមុខអ្នកការ អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងវិស័យសាសនា ជនជាតិ ជាច្រើនអង្គនិងរូបនៅ លើភូមិសាស្ត្រខេត្ត បាកលៀវ និមន្ទនិងអញ្ជើញមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩។ រូបថត៖ ញ៉ឹតប៊ិញ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
វៀតណាម បានចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ ជាង ៨ លានដសហើយ hinh anh 2ប្រជាជនដែលអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរ ហ៊ឺវងី (មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព) ត្រូវបានពិនិត្យសីតុណ្ហភាពនិងបំពេញទម្រង់រាយការណ៍សុខភាព
វៀតណាម បានចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ ជាង ៨ លានដសហើយ hinh anh 3មណ្ឌលរង់ចាំចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរ ហ៊ឺវងី (មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព) ត្រូវបានរៀបចំគម្លាតសុវត្ថិភាពតាមការកំណត់
វៀតណាម បានចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ ជាង ៨ លានដសហើយ hinh anh 4ពិនិត្យឆែករកមើលជំងឺមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យ ហ៊ឺវងី (មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព)
វៀតណាម បានចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ ជាង ៨ លានដសហើយ hinh anh 5ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ ជូនប្រជាជននៅមន្ទីរពេទ្យ ហ៊ឺវងី (មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព)

ក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះ ប្រជាជនទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទីមួយមានចំនួន ៧.២៤១.០៩៣ នាក់ ហើយប្រជាជនទទួលដូសទីពីរមានចំនួន ៨២០.០២៣ នាក់៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  មិញគ្វៀត (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  សឺនហេង - បឹងបួ - យ័ញលើយ


សំណើ