វាលឃ្វាលចៀម អានហ្វា ស្រុក និញហាយ

វាលឃវាលចៀម អានហវា សរក នញហាយ hinh anh 1

វាលឃ្វាលចៀម អានហ្វា ស្ថិតលើភូមិសាស្ត្រភូមិ អានហ្វា ឃុំ ស៊ន់ហាយ ស្រុក និញហាយ (ខេត្ត និញធន់)

រូបថត៖  អានហៀវ
បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖  អៀនថាញ់


សំណើ