វាស់កម្តៅខ្លួនពិនិត្យរកជំងឺ ឬភាពមិនប្រក្រតីមុនពេលចូលថ្នាក់រៀន

វាសកមតៅខលនពនតយរកជង ឬភាពមនបរករតមនពេលចលថនាករៀន hinh anh 1

សិស្សនៅសាលាចំណេះទូទៅជនជាតិបង្រៀននិងរៀនពេញមួយថ្ងៃ មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ណឹមខាត់ ស្រុក មូកាងចាយ (ខេត្ត អៀនបាយ) ត្រូវបានវាស់កម្តៅខ្លួនពិនិត្យរកជំងឺ ឬភាពមិនប្រក្រតីមុនពេលចូលថ្នាក់រៀន

រូបថត៖ ផាន ង៉ុកឌឹក បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  អៀងថាន់


សំណើ