វិហារនៃសមាគមប្រូតេស្តង់តំបន់ បាក់សឺន ខេត្ត ឡាងសឺន

ភូមិ ភុកទៀន ឃុំ វូសឺន ជាទីតាំងដែលមានវិហារនៃសមាគមប្រូតេស្តង់តំបន់ បាក់សឺន ខេត្ត ឡាងសឺន

សំណើ