ស្ត្រីជនជាតិ ថាយ ប៉ាក់រចនាប័ទ្ម ក្បូរក្បាច់លើកន្សែង ពៀវ

ស្ត្រីជនជាតិ ថាយ ប៉ាក់រចនាប័ទ្ម ក្បូរក្បាច់លើកន្សែង ពៀវ ស្ត្រីជនជាតិ ថាយ ប៉ាក់រចនាប័ទ្ម ក្បូរក្បាច់លើកន្សែង ពៀវ

សតរជនជាត ថាយ បាករចនាបទម កបរកបាចលើកនសែង ពៀវ hinh anh 1ស្ត្រីជនជាតិ ថាយ ប៉ាក់រចនាប័ទ្ម ក្បូរក្បាច់លើកន្សែង ពៀវ

រូបថត៖ ផានទន់អាញ់
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ