សត្វស្វាកន្ទុយសជើងប្រផេះនៅឯកណ្តាលព្រៃត្រសេកកំពុងចេញផ្កា

សតវសវាកនទយសជើងបរផេះនៅឯកណតាលពរៃតរសេកកពងចេញផកា hinh anh 1នៅតំបន់ជ្រោយ សឺនត្រា ទីក្រុង ដាណាំង ដើមត្រសេកជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រភេទស្វាកន្ទុយសជើងប្រផះ។ នៅពេលដែលមែកផ្កាពណ៌លឿងឆ្អិនឆ្អៅដំបូងគេចាប់ផ្តើមរីកនោះ ក៏ជាពេលដែលហ្វូងសត្វពានរទាំងឡាយនាំគ្នា មកសោយសុខក្រេបយករសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់នៃត្របកផ្កាទាំងនោះ។ រូបភាពនៃសត្វស្វាកន្ទុយសដ៏មានតម្លៃ យោលទោងលើមែកឈើត្រសេកបានរំលេចឡើងចំណុចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ជ្រោយ សឺនត្រា។

 រូបថត៖ ហ្វុិញ ថាញ់ទ្វ្រៀន

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖  សឺន ហេង


សំណើ