ស្ថានភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ក្តៅគគុកលើតំបន់ជាប់ព្រំប្រទល់នៅខេត្ត ដាក់ឡាក់

ផ្ទៃដីព្រៃឈើជាច្រើនត្រូវរងការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញនៅអនុតំបន់លេខ ៧០៤ ឃុំ គឺបុង ស្រុក អ៊ាការ៍ - តំបន់ជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយឃុំ គឺពូយ ស្រុក ក្រុងបុង ផ្ទៃដីព្រៃឈើជាច្រើនត្រូវរងការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញនៅអនុតំបន់លេខ ៧០៤ ឃុំ គឺបុង ស្រុក អ៊ាការ៍ - តំបន់ជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយឃុំ គឺពូយ ស្រុក ក្រុងបុង

សថានភាពកាបបផលាញពរៃឈើដកតៅគគកលើតបនជាបពរបរទលនៅខេតត ដាកឡាក hinh anh 1ផ្ទៃដីព្រៃឈើជាច្រើនត្រូវរងការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញនៅអនុតំបន់លេខ ៧០៤ ឃុំ គឺបុង ស្រុក អ៊ាការ៍ - តំបន់ជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយឃុំ គឺពូយ ស្រុក ក្រុងបុង
សថានភាពកាបបផលាញពរៃឈើដកតៅគគកលើតបនជាបពរបរទលនៅខេតត ដាកឡាក hinh anh 2ពីឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នៅតំបន់ជាប់ព្រំប្រទល់រវាងឃុំ គឺពូយ ស្រុក ក្រុងបុង និងឃុំ គឺបុង ស្រុក អ៊ាការ៍ បានកើតមានឡើងករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ទន្រ្ទានយកដីព្រៃចំនួន ៨០ ករណីដោយមានផ្ទៃដីខូចខាតសរុបជាង ២០៧ ហិកតា
សថានភាពកាបបផលាញពរៃឈើដកតៅគគកលើតបនជាបពរបរទលនៅខេតត ដាកឡាក hinh anh 3រុក្ខផលត្រូវគេទាញយកផលដោយខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃជាប់ព្រំប្រទល់ដើម្បីសង់ផ្ទះឈើនៅភូមិ អ៊ារើត ឃុំ គឺពូយ

ផលិតដោយ៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ