សន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និាទតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

សន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និាទតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀតណាម ទូទាំងប្រទេសលើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

នាល្ងាចថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ហាណូយ គណៈកម្មការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំការងាររៀបចំមហាសន្និបាតតំណាងបណ្តាជនជាតិភាគតិច វៀត ណាម ទូទាំងប្រទេស លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ ប្រារព្ធសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាត។

សននសទសារពតមានអពលទធផលនៃមហាសននាទតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 1

អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍លោក ហ្វាងវិញបាវ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន

សននសទសារពតមានអពលទធផលនៃមហាសននាទតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 2ប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន
សននសទសារពតមានអពលទធផលនៃមហាសននាទតណាងបណតាជនជាតភាគតច វៀតណាម ទទាងបរទេសលើកទ ២ ឆនា ២០២០ hinh anh 3

ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន 

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ភឿងហ្វា - វ៉ាន់យ៉ាង 


សំណើ