សន្និសីទអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរលើកទី ៩ នៅ ខេត្ត វិញឡុង

សន្និសីទអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរលើកទី ៩ នៅ ខេត្ត វិញឡុង

នាថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅខេត្ត វិញឡុង គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាល សមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម បានចាត់តាំងសន្និសីទអំពីព្រះពុទ្ធសាសនា ខ្មែរ លើកទី ៩ ដោយមានប្រធានបទ "ប្រពៃណី ទំនួលខុសត្រូវការធ្វើសមាហរណកម្មនិងការអភិវឌ្ឍ"៕

សននសទអពពរះពទធសាសនាខមែរលើកទ ៩ នៅ ខេតត វញឡង hinh anh 1

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអង្គសន្និសីទ

សននសទអពពរះពទធសាសនាខមែរលើកទ ៩ នៅ ខេតត វញឡង hinh anh 2

លោក វូជៀនថាំង អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាសនានៃរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញប្រគេនផ្កា អបអរសារទរអង្គសន្និសីទ

សននសទអពពរះពទធសាសនាខមែរលើកទ ៩ នៅ ខេតត វញឡង hinh anh 3ប្រគេនផ្កាចំពោះព្រះសង្ឃាធិបតីនិងគណៈអធិបតីភាព
សននសទអពពរះពទធសាសនាខមែរលើកទ ៩ នៅ ខេតត វញឡង hinh anh 4

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ធីចធៀនញ៉ើន ប្រធានក្រុ ប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម និមន្តមានសង្ឃ ដីកានៅអង្គសន្និសីទ

សននសទអពពរះពទធសាសនាខមែរលើកទ ៩ នៅ ខេតត វញឡង hinh anh 5

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ធីចធៀនញ៉ើន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនា វៀតណាម និមន្តប្រគេន ប័ណ្ណអំណរគុណចំពោះព្រះមហាថេរច្រើនអង្គ

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ផាមមិញទន់ 


សំណើ