សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន អញ្ជើញចូលរួមទិវាមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូលនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន អញ្ជើញចូលរួមទិវាមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូលនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

នាថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ គណៈកម្មការកិច្ចការរណសិរ្សសង្កាត់លេខ ៦ និងលេខ ៧ - ផ្ទះល្វែង សម កាយ ខណ្ឌលេខ ៥ ទីក្រុង ហូជីមិញ រៀបចំទិវាមហាសាមគ្គីជនជាតិឆ្នាំ ២០២០ នៅទីប្រជុំជន ក្រោមមូលបទ “ជំរុញខ្លាំងសកម្មភាពវប្បធម៌និងកសាងរបៀបរបបនៃការរស់នៅស៊ីវីល័យទីក្រុង” និងរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ គម្រប់លើកទី ៩០ ថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម (ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣០ - ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០)។

សមមតត ងវៀនធៀនញន អញជើញចលរមទវាមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហជមញ hinh anh 1

សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយដល់លោក តូនថាញ់គឿង ជាបក្ខជានមានអាយុបក្ស ៥០ ឆ្នាំ មានទីលំនៅដ្ឋាននៅលេខ ៦៣៤ A វិថី ង្វៀនត្រាយ

សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ទទួលបន្ទុកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានអញ្ជើញចូលរួម៕

សមមតត ងវៀនធៀនញន អញជើញចលរមទវាមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហជមញ hinh anh 2សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងបានអញ្ជើញចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយដល់លោក ទឺថាញ់សឺន ប្រធានគណៈកម្មការរណសិរ្សអនុសង្កាត់លេខ ៧ សង្កាត់លេខ ៨
សមមតត ងវៀនធៀនញន អញជើញចលរមទវាមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហជមញ hinh anh 3

សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន រួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង អញ្ជើញមកទស្សនៈមើលសំណង់បៃតង ល្អស្អាតតំបន់ផ្ទះល្វែង សមកាយ

សមមតត ងវៀនធៀនញន អញជើញចលរមទវាមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហជមញ hinh anh 4

សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន អញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារលោកស្រី ឡឹមហ៊ឺវ ដែលមានស្ថានភាពរស់នៅ លំបាកលំបិន

សមមតត ងវៀនធៀនញន អញជើញចលរមទវាមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហជមញ hinh anh 5

សមមិត្ត ង្វៀនធៀនញ៉ឹន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធី 

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ធាញ់វូ


សំណើ