សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង ត្រូវបានជ្រើសតាំងធ្វើអគ្គលេខាបក្ស

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ

កាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង ត្រូវបានផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្ត ជ្រើសតាំងធ្វើអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម អាណត្តិទី ១៣៕

សមមតត ងវៀនភតរង តរវបានជរើសតាងធវើអគគលេខាបកស hinh anh 1អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំ
សមមតត ងវៀនភតរង តរវបានជរើសតាងធវើអគគលេខាបកស hinh anh 2តាងនាមការិយាល័យនយោបាយ សមមិត្ត ង្វៀនស៊ន់ភុក នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញជូនបាច់ផ្កា អបអរសាទរសមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង ត្រូវបានផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្ត ជ្រើសតាំងធ្វើអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម អាណត្តិទី ១៣
សមមតត ងវៀនភតរង តរវបានជរើសតាងធវើអគគលេខាបកស hinh anh 3អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
សមមតត ងវៀនភតរង តរវបានជរើសតាងធវើអគគលេខាបកស hinh anh 4អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
សមមតត ងវៀនភតរង តរវបានជរើសតាងធវើអគគលេខាបកស hinh anh 5អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
សមមតត ងវៀនភតរង តរវបានជរើសតាងធវើអគគលេខាបកស hinh anh 6អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
សមមតត ងវៀនភតរង តរវបានជរើសតាងធវើអគគលេខាបកស hinh anh 7អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
សមមតត ងវៀនភតរង តរវបានជរើសតាងធវើអគគលេខាបកស hinh anh 8អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង ក្នុងកិច្ចប្រជុំ

 (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)


សំណើ