សមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង ហូជីមិញ

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ ១០ ស្ថិតនៅទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ ១០ ស្ថិតនៅទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ បណ្តាសមមិត្ត សមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋបានអញ្ជើញអនុវត្តសិទិ្ធពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅឯក្រុមបោះឆ្នោត ផ្សេងៗ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ៕

សមមតត សមមតតនារថនាកដកនាបកសនងរដឋអញជើញមកបោះឆនោតនៅទករង ហជមញ hinh anh 1កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក និង លោកជំទាវ បានអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និង ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦ នៅមណ្ឌលបោះ ឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ ១០ ទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ ក្នុងរូបថត៖ លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀនស៊ន់ភុក រួមជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ជើញទៅបោះ ឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ០៤១ អង្គភាពបោះ ឆ្នោតលេខ ១០ ស្ថិតនៅទីរួមស្រុក គូជី ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត
សមមតត សមមតតនារថនាកដកនាបកសនងរដឋអញជើញមកបោះឆនោតនៅទករង ហជមញ hinh anh 2ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក ទ្រឿងហ្វាប៊ិញ អញ្ជើញទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតនៅក្រុមបោះឆ្នោតលេខ ០៦២ សង្កាត់លេខ ៧ ខណ្ឌ តឹនប៊ិញ ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ហុងយ៉ាង
សមមតត សមមតតនារថនាកដកនាបកសនងរដឋអញជើញមកបោះឆនោតនៅទករង ហជមញ hinh anh 3សមមិត្ត ត្រឹនទន់អាញ់ សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិម អញ្ជើញទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតនៅចំណុចបោះឆ្នោតលេខ ២៩ សង្កាត់ ថាវឌៀន ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ថាញ់ជុង
សមមតត សមមតតនារថនាកដកនាបកសនងរដឋអញជើញមកបោះឆនោតនៅទករង ហជមញ hinh anh 4សមមិត្ត ង្វៀនត្រុងងៀ លេខានៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម អញ្ជើញទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតចូលក្នុងហិបឆ្នោតនៅកាក្រុមបោះឆ្នោតលេខ ០១១ សង្កាត់ ២ ខណ្ឌ តឹនប៊ិញ ទីក្រុង ហូជីមិញ។ រូបថត៖ ត្រឹនស៊ន់ទីញ

 ដំណឹង៖  ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលដោយ៖  សឺនយ៉ាង - បឹងបួ


សំណើ