សម័យប្រជុំលើកទី ១៨ នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះ វៀតណាម - កម្ពុជា

សម័យប្រជុំលើកទី ១៨ នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះ វៀតណាម - កម្ពុជា

កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ សម័យប្រជុំលើកទី ១៨ នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះ វៀតណាម - កម្ពុជា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស ហើយពិធីផ្លាស់ប្តូរលិខិតុបករណ៍ សច្ចាប័ន លើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ ២០១៩ និងពិធីសារ ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយមានលោក ផាម ប៊ិញមិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស វៀតណាម បានអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានជាមួយលោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

សមយបរជលើកទ ១៨ នៃគណៈកមមាធការចមរះ វៀតណាម - កមពជា hinh anh 1

លោក ផាមប៊ិញមិញ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស វៀតណាម និង លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយក រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញធ្វើជា សហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការចម្រុះ កម្ពុជា - វៀតណាម លើកទី ១៨ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស

សមយបរជលើកទ ១៨ នៃគណៈកមមាធការចមរះ វៀតណាម - កមពជា hinh anh 2

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស វៀតណាម លោក ផាមប៊ិញមិញ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសម័យប្រជុំ លើកទី ១៨ នៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះ វៀតណាម - កម្ពុជា ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស

សមយបរជលើកទ ១៨ នៃគណៈកមមាធការចមរះ វៀតណាម - កមពជា hinh anh 3ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស វៀតណាម លោក ផាមប៊ិញមិញ អញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើលិខិតុបករណ៍ សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ ២០១៩ និងពិធីសារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោករវាង វៀតណាម និង កម្ពុជា
សមយបរជលើកទ ១៨ នៃគណៈកមមាធការចមរះ វៀតណាម - កមពជា hinh anh 4

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស វៀតណាម លោក ផាមប៊ិញមិញ អញ្ជើញប្រគល់លិខិតុបករណ៍ សច្ចាប័ន លើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ ២០១៩ និងពិធីសារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាង វៀតណាម និង កម្ពុជា ជូនឯកឧត្តម ឆាយណាវុធ ឯកអគ្គរាជទូត កម្ពុជា ប្រចាំនៅ វៀតណាម

សមយបរជលើកទ ១៨ នៃគណៈកមមាធការចមរះ វៀតណាម - កមពជា hinh anh 5

លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណា ចក្រ កម្ពុជា អញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្លូវច្បាប់ស្តីពីព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរ

សមយបរជលើកទ ១៨ នៃគណៈកមមាធការចមរះ វៀតណាម - កមពជា hinh anh 6

ពិធីផ្លាស់ប្តូរលិខិតុបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ស្តីពីព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរ

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ឡឹមខាញ់ - វូហុង


សំណើ