សម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ បានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ

នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា នៅអគាររដ្ឋសភាក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកប្រធានរដ្ឋសភា វឿង ឌិញហ្វេ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ បិទសម័យប្រជុំលើកទី ៣។

ក្រោយរយៈពេល ១៩ ថ្ងៃធ្វើការងារយ៉ាងផុលផុស មមាញឹក ម៉ត់ចត់ ប្រជាធិបតេយ្យនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ សម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ បានសម្រេចរួចរាល់នូវរបៀបវារៈដែលបានដាក់ចេញហើយបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ...

សមយបរជលើកទ ៣ នៃរដឋសភានតកាលទ ១៥ បានបទបញចបដោយជោគជយ hinh anh 1ទិដ្ឋភាពបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥
សមយបរជលើកទ ៣ នៃរដឋសភានតកាលទ ១៥ បានបទបញចបដោយជោគជយ hinh anh 2

លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង ព្រមជាមួយនឹងបណ្ដាសមមិត្តសមមិត្តនារីថ្នាក់ដឹកនាំអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋនិងប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥

សមយបរជលើកទ ៣ នៃរដឋសភានតកាលទ ១៥ បានបទបញចបដោយជោគជយ hinh anh 3លោកប្រធានរដ្ឋសភា វឿង ឌិញហ្វេ អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៣ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥

ផលិត៖ គ្វិញហ្វា - យ័នត្វឹន - វ៉ាន់ដៀប
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ ធីតា


សំណើ