សម្រស់ដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃនិទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់

សម្រស់នៃនិទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់។

សំណើ