សម្រស់និទាឃរដូវនៅតំបន់ស្ទឹងទន្លេ គឺវឡុង

សម្រស់និទាឃរដូវនៅតំបន់ស្ទឹងទន្លេ គឺវឡុង

សមរសនទាឃរដវនៅតបនសទងទនលេ គវឡង hinh anh 1សម្រស់និទាឃរដូវនៅតំបន់ស្ទឹងទន្លេ គឺវឡុង។
រូបថត៖ អានហៀវ

សំណើ