សម្រស់និទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់

សម្រស់និទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់ (ភាគខាងពាយ័ព្យនៃមាតុភូមិ វៀតណាម) សម្រស់និទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់ (ភាគខាងពាយ័ព្យនៃមាតុភូមិ វៀតណាម)

សមរសនទាឃរដវនៅតបន តបាក hinh anh 1សម្រស់និទាឃរដូវនៅតំបន់ តីបាក់ (ភាគខាងពាយ័ព្យនៃមាតុភូមិ វៀតណាម)

រូបថត៖  លឺវត្រុងដាត


សំណើ