សម្រស់ភ្នំ ខាវផា នៅស្រុក មូកាងចាយ ខេត្ត អៀនបាយ

លើកំពូលភ្នំ ខាវផា នៅស្រុក មូកាងចាយ ខេត្ត អៀនបាយ លើកំពូលភ្នំ ខាវផា នៅស្រុក មូកាងចាយ ខេត្ត អៀនបាយ

សមរសភន ខាវផា នៅសរក មកាងចាយ ខេតត អៀនបាយ hinh anh 1លើកំពូលភ្នំ ខាវផា នៅស្រុក មូកាងចាយ ខេត្ត អៀនបាយ

រូបថត៖ គីមលៀន


សំណើ