សម្រស់ភូមិផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅ សាដែក ខេត្ត ដុងថាប

សាដែក (ខេត្ត ដុងថាប) - ភូមិផ្កាបង្កើនសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៃនិទាឃរដូវ។ សាដែក (ខេត្ត ដុងថាប) - ភូមិផ្កាបង្កើនសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៃនិទាឃរដូវ។

សមរសភមផកាដសរសសអាតនៅ សាដែក ខេតត ដងថាប hinh anh 1សាដែក (ខេត្ត ដុងថាប) - ភូមិផ្កាបង្កើនសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាត

រូបថត៖ ង្វៀនក្វាងទន់


សំណើ