សម្រស់ល្បាក់ទឹកធ្លាក់ បានយ៉ុក (ខេត្ត កាវបាំង) រដូវទឹកហូរដ៏ស្រស់ត្រកាល

សមរសលបាកទកធលាក បានយក (ខេតត កាវបាង) រដវទកហរដសរសតរកាល hinh anh 1សម្រស់ល្បាក់ទឹកធ្លាក់ បានយ៉ុក (ខេត្ត កាវបាំង) រដូវទឹកហូរដ៏ស្រស់ត្រកាល

រូបថត៖ ឡេ ហុងអាញ់
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ