ស្រុក ស៊ីម៉ាកាយ បំពេញល្អការងារកសាងបក្ស

យោងតាមលោក ង្វៀនវ៉ាន់មិញ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សស្រុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុក ស៊ីម៉ាកាយ បណ្ដាគណៈកម្មាធិការបក្សមូលដ្ឋានបានម្ចាស់ការកសាងផែនការជំរុញខ្លាំងក្លាការងារឃោសនា ចលនា បងប្អូនជនជាតិ ជាពិសេសជំនាន់យុវវ័យសំដៅលើកកម្ពស់ស្មារតីភ្ញាក់រលឹកលត់ដំខិតខំតស៊ូចូលជាសមាជិកបក្ស។ 
សមាជិកបក្សដែលពាក់ស័ក្ដិពណ៌បៃតងទាំងឡាយអញ្ជើញចុះមកមូលដ្ឋានទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយមាមីងបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅភូមិ ដូយ ៣ ឃុំ ណានសាន ស្រុក ស៊ីម៉ាកាយ (ខេត្ត ឡាវកាយ)។ រូបថត៖ ក្វឹកខាញ់
 
ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ស្រុក ស៊ីម៉ាកាយ បញ្ចូលសមាជិកបក្សបានពី ៨០ ដល់ ១០០ នាក់ជាជនជាតិភាគតិច។ គិតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៩ បក្ខភាគស្រុក ស៊ី ម៉ាកាយ ក៏មានអង្គការមូលដ្ឋានរបស់បក្សចំនួន ៤៣ (បក្ខភាគចំនួន ១៧ និងសាខាបក្សចំនួន ២៦) ដោយមានសមាជិកបក្សសរុប ២.២១៣ រូប ក្នុងនោះ មានចំនួន ១.១៨៤ នាក់ជាជនជាតិភាគតិច។
ពិធីបញ្ចូលសមាជិកបក្សថ្មីមួយនៅភូមិ សែវខាយហ្វា ឃុំ សានចាយ ស្រុក ស៊ីម៉ាកាយ (ខេត្ត ឡាវកាយ)។ រូបថត៖ ក្វឹកខាញ់
គិតដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៩ បក្ខភាគស្រុក ស៊ីម៉ាកាយ មានអង្គការមូលដ្ឋានរបស់បក្សចំនួន ៤៣ ក្នុងនោះមានសមាជិកបក្សចំនួន ១.១៨៤ នាក់ជាជនជាតិភាគតិច។ រូបថត៖ ក្វឹកខាញ់

ឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីបំពេញល្អការងារកសាងអង្គការមូលដ្ឋានរបស់បក្ស បក្ខភាគស្រុក ស៊ីម៉ាកាយ បន្តរៀបចំផែនការបំពាក់បំប៉នដល់អ្នកត្រៀមចូលបក្ស ព្រមទាំងបង្កើនការពង្រីកស្មារតីទំនួលខុសត្រូវរបស់កងជួរសមាជិកបក្សក្នុងការងារឃោសនា ចលនាធ្វើយ៉ាងណាអោយមាគ៌ា គោលការណ៍របស់បក្ស គោលនយោបាយ ច្បាប់របស់រដ្ឋជ្រាបដល់បងប្អូនជនជាតិរស់នៅលើភូមិសាស្រ្ត៕
ហុងនិញ

សំណើ