ស្រុក ហាក្វាង អភិវឌ្ឍ ដំណាំ "ខ្ញីត្រូវ" តាម ទិសដៅនាំចេញ

ដើម្បីលើកកម្ពស់ទិន្នផលនិងគុណភាព "ខ្ញីត្រូវ" ពីឆ្នាំ ២០១៥មន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបាន ដំណើរការកសាងនូវទម្រង់រូបភាពផលិតនិងលក់ "ខ្ញីត្រូវ" នៅ ហាក្វាង តាមទិសដៅនាំចេញ។
សរក ហាកវាង អភវឌឍ ដណា "ខញតរវ" តាម ទសដៅនាចេញ hinh anh 1
បងប្អូនជនជាតិនៅតំបន់ខ្ពស់លុកឃូ ស្រុក ហាក្វាង ប្រមូលផល "ខ្ញីត្រូវ"

គ្រាន់តែមួយឆ្នាំក្រោយប៉ុណ្ណោះទម្រង់រូបភាពនេះបានផ្ដល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមានដោយផ្តល់បរិមាណផលសរុបសម្រេចបាន ១៧២ តោនជាមធ្យម ៣៤ តោនក្នុងមួយហិកតាតំលៃលក់សម្រេចបាន ១១ លាន ដុងក្នុងមួយហិកតា ខ្ពស់ជាងពីរដងបើប្រៀបទៅនឹងដាំស្រូវ ពោតនៅលើផ្ទៃដីដូចគ្នា។
សរក ហាកវាង អភវឌឍ ដណា "ខញតរវ" តាម ទសដៅនាចេញ hinh anh 2
ដីធ្លីនៅតំបន់ខ្ពស់ លុកឃូសែនសមស្របទៅនឹងការដុះដាលនិងរីកលូតលាស់នៃដំណាំ "ខ្ញីត្រូវ"
សរក ហាកវាង អភវឌឍ ដណា "ខញតរវ" តាម ទសដៅនាចេញ hinh anh 3
បែងចែកប្រភេទ "ខ្ញីត្រូវ" ក្រោយពេលប្រមូលផលរួច

អាស្រ័យដោយដាំ "ខ្ញីត្រូវ"គ្រួសារបងប្អូនជនជាតិជាច្រើននៅ ហាក្វាង បានរួចផុតពីភាពក្រីក្រ រួមចំណែកធ្វើអោយផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ជនបទនៅទីនេះ៕
ជូហៀវ

សំណើ