សារមន្ទីរ កូនដាវ ទីកន្លែងរក្សាទុកទំព័រប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏អង់អាចក្លាហានផ្សេងៗ

សារមន្ទីរ កូនដាវ ត្រូវបានបើកដំណើរការកសាងកាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ហើយបានសម្រេចជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ មានផ្ទៃដីសាងសង់ចំនួន ៣.៥៧០ ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុងនោះ ផ្ទៃក្រឡាសម្រាប់ដាក់តាំងទំហំ ១.៧០០ ម៉ែត្រការ៉េ
សារមន្ទីរ កូនដាវ ត្រូវបានបើកដំណើរការកសាងកាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ហើយបានសម្រេចជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ មានផ្ទៃដីសាងសង់ចំនួន ៣.៥៧០ ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុងនោះ ផ្ទៃក្រឡាសម្រាប់ដាក់តាំងទំហំ ១.៧០០ ម៉ែត្រការ៉េ

សារមន្ទីរ កូនដាវ (ខេត្ត បារៀ - វុងតៅ) មានផ្ទៃដីសាងសង់ ចំនួន ៣.៥៧០ ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុងនោះ ផ្ទៃក្រឡាសម្រាប់ដាក់តាំងទំហំ ១.៧០០ ម៉ែត្រការ៉េ។

សារមនទរ កនដាវ ទកនលែងរកសាទកទពរបរវតតសាសរតដអងអាចកលាហានផសេងៗ hinh anh 1សារមន្ទីរ កូនដាវ ត្រូវបានបើកដំណើរការកសាងកាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ ហើយបានសម្រេចជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ មានផ្ទៃដីសាងសង់ចំនួន ៣.៥៧០ ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុងនោះ ផ្ទៃក្រឡាសម្រាប់ដាក់តាំងទំហំ ១.៧០០ ម៉ែត្រការ៉េ

នេះជាកន្លែងដាក់តាំងវត្ថុតឹកតាង រូបភាពអំពីដំណើរការតស៊ូប្រយុទ្ធ រំដោះ ប្រជាជាតិ ប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សនិងដែនដី កូនដាវ។

សារមនទរ កនដាវ ទកនលែងរកសាទកទពរបរវតតសាសរតដអងអាចកលាហានផសេងៗ hinh anh 2វត្ថុតឹកតាងទាំងឡាយត្រូវបានដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរ កូនដាវ

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សារមន្ទីរ កូនដាវ ជាគោលដៅទាក់ទាញ ភ្ញៀវទេសចរ ជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើន។

សារមនទរ កនដាវ ទកនលែងរកសាទកទពរបរវតតសាសរតដអងអាចកលាហានផសេងៗ hinh anh 3សារមន្ទីរជាអាសយដ្ឋានក្រហមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិរក្ស ស្ថាបនាឲ្យល្អប្រសើរជាងមុន ពង្រីកតម្លៃនៃមណ្ឌលកេរដំណែលបដិវត្តន៍ពិសេសរបស់ប្រទេសជាតិ ហើយក៏ជាទីកន្លែងដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងដំណើរទស្សនាទេសចរវិលត្រឡប់ទៅរកប្រភពដើមនៅ កូនដាវ
សារមនទរ កនដាវ ទកនលែងរកសាទកទពរបរវតតសាសរតដអងអាចកលាហានផសេងៗ hinh anh 4សារមន្ទីរទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករមកទស្សនាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តនៅទីនេះ

សារមន្ទីរគឺជាអាសយដ្ឋានក្រហមមួយដែល ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិរក្ស ស្ថាបនាអោយល្អប្រសើរជាង មុន ពង្រីកតម្លៃ នៃមណ្ឌលកេរដំណែលបដិវត្តន៍ពិសេសរបស់ប្រទេសជាតិ ហើយក៏ជាទីកន្លែង ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងដំណើរទស្សនា ទេសចរវិលត្រឡប់ទៅរក ប្រភពដើម នៅ កូនដាវ៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ មិញឌឹក

បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  សឺន ហេង


សំណើ