ស្លាកស្នាមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេស ចិន របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង

សលាកសនាមកនងដណើរទសសនកចចជាផលវការនៅបរទេស ចន របសលោកអគគលេខាបកស ងវៀន ភតរង hinh anh 1លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជីនភីង
សលាកសនាមកនងដណើរទសសនកចចជាផលវការនៅបរទេស ចន របសលោកអគគលេខាបកស ងវៀន ភតរង hinh anh 2លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង ជាមួយលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជីនភីង អញ្ជើញជាសក្ខីភាពនូវបណ្តាលិខិតុបករណ៍សហប្រតិបត្តិការត្រូវបានប្រទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខា
សលាកសនាមកនងដណើរទសសនកចចជាផលវការនៅបរទេស ចន របសលោកអគគលេខាបកស ងវៀន ភតរង hinh anh 3លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ចិន ស៊ី ជីនភីង ប្រគល់ជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសមិត្តភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត ចិន ដល់លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង
សលាកសនាមកនងដណើរទសសនកចចជាផលវការនៅបរទេស ចន របសលោកអគគលេខាបកស ងវៀន ភតរង hinh anh 4លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញជួបសវនាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចិន លី ខឺឈាង
សលាកសនាមកនងដណើរទសសនកចចជាផលវការនៅបរទេស ចន របសលោកអគគលេខាបកស ងវៀន ភតរង hinh anh 5លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញជួបសវនាការលោកប្រធានរដ្ឋសភា ចិន លី ចានស៊ូ
សលាកសនាមកនងដណើរទសសនកចចជាផលវការនៅបរទេស ចន របសលោកអគគលេខាបកស ងវៀន ភតរង hinh anh 6លោកអគ្គលេខាបក្ស ង្វៀន ភូត្រុង អញ្ជើញជួបសវនាការលោក វ៉ាង យ៉ាង ប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ចិន

ផលិតដោយ៖ ទ្រីយុង
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ