សិល្បៈផលិតកុលាលភាជន៍របស់ជនជាតិ ចាម ត្រូវបានអង្គការ យូណេស្កូ ចុះក្នុងបញ្ជី

ក្នុងសម័យប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលអនុសញ្ញា ២០០៣ ស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីលើកទី ១៧ នៃអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (យូណេស្កូ) សិល្បៈផលិតគ្រឿងកុលាលភាជន៍របស់ជនជាតិ ចាម នៅ វៀតណាម ជាផ្លូវការត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វត្ថុអរូបីត្រូវការការការពារជាបន្ទាន់...

សលបៈផលតកលាលភាជនរបសជនជាត ចាម តរវបានអងគការ យណេសក ចះកនងបញជ hinh anh 1

ការរចនាក្បាច់លើផលិតផលកុលាលភាជន៍ បាវទ្រុក

សលបៈផលតកលាលភាជនរបសជនជាត ចាម តរវបានអងគការ យណេសក ចះកនងបញជ hinh anh 2

ប្រធានសម័យប្រជុំលើកទី ១៧ គោះញញួរសម្រេចទទួលយក "សិល្បៈផលិតកុលាលភាជន៍របស់ជនជាតិ ចាម" ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីត្រូវការការពារជាបន្ទាន់

សលបៈផលតកលាលភាជនរបសជនជាត ចាម តរវបានអងគការ យណេសក ចះកនងបញជ hinh anh 3

គណៈប្រតិភូ វៀតណាម អញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី ១៧ នៃគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលអនុសញ្ញា ២០០៣ ស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅរដ្ឋធានី រ៉ាបាត ប្រទេស ម៉ារ៉ុក

សលបៈផលតកលាលភាជនរបសជនជាត ចាម តរវបានអងគការ យណេសក ចះកនងបញជ hinh anh 4ការផលិតកុលាលភាជន៍ដោយហត្ថកម្មនៅសហករណ៍កុលាលភាជន៍ ចាម បាវទ្រុក ស្រុក និញភឿក (ខេត្ត និញធន់)

រូបថត៖ ឡុក ភឿងឡាន - ត្រឹន វៀត - ង្វៀន ថាញ់ - ទីភ្នាក់ងារេព័ត៌មានវៀតណាម
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ